CCM Hockey Skates

$25.00 – CCM Youth Hockey Skates in very good condition – size 13J