CCM Hockey Skates

$15.00 – CCM Hockey Skates size 1 in good condition